36

فکاهی خنده دار

joke
پدری به فرزند خورد سالش نصیحت میکرد. که بلاخره روزی همۀ ما خواهیم مرد. پسر گفت: پدر پس یاد تان باشد که حتما کلید الماری شیرینی ها را به من بدهید
210

***************

joke
بیدار کدن دخترا توسط پدر عزیزم ، گودیگکم، بخیز ببین خورشید خانم آمده برت صبح بخیری بگویه بخیز صدقیت شوم بیدار کدن بچا توسط پدر اوو لندغر بخیز : که چاشت شد خاک د سرت کتی خروپف ات به احترام مظلومیت بچا ، یک دقیقه سکوت 😂😂😂😂
23

فکاهی

joke
در یکی از کنفرانس های بین المللی حامد کرزی حین وقفهء نان چاشت با امیتابهـ بچن هم صحبت شد کرزی صاحب پس از احوالپرسی از امیتابهـ پرسید : در هندوستان چه خبر هاست ؟ امیتابـهـ جواب داد : اچهه هی ، کبهی خوشی کبهی غم ............ بعد امیتابهـ پرسید در افغانستان چه گپهاست ؟ کرزی با مایوسی جواب داد : اچه هی ، کبهی راکت کبهی بم ...........
52

😂چیستان

joke
مرد چیست؟؟😔 موجود بد شانسی که وقت تولدش میگن: حال مادرش چطور اس؟؟😐 وقت عروسیش میگن : چه عروس مقبولی!!😳 وقت مرگش میگن: بیچاره زن و طفلش!! ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه هایش سر بزند میگن: در روح پدرش با این بچه تربیت کردنش!!!!!😐😂
189

***************

joke
یک نفر نامزاد خوده دعوت میکنه به احترام نامزدش مرغ سرخ می کنه میاره سر دسترخوان بچه میگه عزیزم چرا زحمت کشیدی؟؟ . . . طرف میگه چه زحمت ؟ 3 تایشه سگ خورده یکیش هم تو بخور..😂😂😂😂
81

***************

joke
امروز رفته بودیم سودا خریدن دوکاندار گفت جوالی کار اس ؟! بیادرم طرف مه دید گفت نی ضرور نیس خود ما آوردیم 😑💔
211

***************

joke
زن به شوهر : من احمق بودم که همرایت عروسی کردم ! مرد : عزیزم چرا قهر می شی ! مه هم عاشقت بودم ایره نفهمیدم که تو احمق بودی !!! 🤣😂
34

جوک

joke
نوکر تازه وارد به خانم و آقای خانه رو کرد و گفت: من هیچ وقت از کار خسته نمی شوم چون در ده که بود من از شش تا الاغ نگهداری میکردم در حالیکه شما فقط دو تا هستید
85

***************

joke
یک دوست دختر داشتم زنگش میزدم بیا خانه ما درس بخانیم 😐 میگفت نمیشه مه درس میخانم 😑 حالی مه کدام چیزی دگ گفتم یا شما کدام چیزی دگ شنیدین 😒🤪
230

***************

joke
از یک دوستم پرسیدم شکست عشق سخت اس یا بی پولی ؟! جواب داد گفت بچیش هنوز د تشناب بند تنبانت کور گره نخورده 😅😂