79

***************

joke
دختر:-بیخشی نامزدی مه ازت پت کدم😔😞 بچه:-خیره عزیزم بیا همرای اولاد هایم معرفیت کنم😂😁
23

فکاهی

joke
در یکی از کنفرانس های بین المللی حامد کرزی حین وقفهء نان چاشت با امیتابهـ بچن هم صحبت شد کرزی صاحب پس از احوالپرسی از امیتابهـ پرسید : در هندوستان چه خبر هاست ؟ امیتابـهـ جواب داد : اچهه هی ، کبهی خوشی کبهی غم ............ بعد امیتابهـ پرسید در افغانستان چه گپهاست ؟ کرزی با مایوسی جواب داد : اچه هی ، کبهی راکت کبهی بم ...........
37

فکاهی خنده دار

joke
وقتی پدر پارچۀ امتحان پسرش را دید و ملاحظه کرد که بین 42 شاگرد نفر چهل و یکم شده. دستایش را بطرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا شکر که فرد کودن تری از پسر من هم درین دنیا وجود دارد.
137

***************

joke
‏من در حال مردن پدرم : بمیری هم پیسه نمیتم.🤦‍♂ مادرم : اتاقت را جارو کن بعد بمیر😢
128

***************

joke
سلام علیک امید که خوب باشین اینجانب نرگس احمدی بنت.... ... احمدی در یک خانواده مذهبی و علم دوست بدنیا آمده ام . خلاصه یک عالم کارا کدیم تا حالی . ... و حالی به حیث ادمین استخدام شده ام . امیدوار هستم که از خدمات ما راضی باشید. ( با تشکر ) ✋ (( تمام علیم که از ادبیات دری یاد داشتم ره صرف ای متن کدم ))😐🙄
129

***************

joke
آمار بیشترین نام خانوادگی در افغانستان به ترتیب: محمدی حسینی احمدی رضایی کریمی موسوی جعفری صادقی حیدری مرادی یعنی شما در یک جمع بلند بگویید خانم یا اقای محمدی،ممکن اس ۱۰ نفر برگردن بگوین بلی😂😂
105

***************

joke
اوج تصمیم گیری پسرا: بزنم ؟ نزنم ؟ برو امدفعه میزنم دیگه نمیزنم 🤪😹 تنها نابغه ها میفامه 😹
127

***************

joke
بنده خدا دیدن آثار باستانی میره و بسیار مانده میشه سر یک چوکی میشینه.... شخص موظف میگه آقا بخیز بخیز........ بنده خدا : چرا شخص موظف : ای چوکی از احمد شاه بابا است بنده خدا: خو خیر است وقتی که آمد میخیزم.
11

********************

joke
مرد : الو اینجه رادیو اس ؟گوینده رادیو : بلی بفرمائین مرد: ببخشین صدایم بطور زنده پخش میشه ؟گوینده رادیو : بلی بفرمائینمرد : صدایم ده نانوائی هم پخش میشه ؟گوینده که تا اندازه ای ناراحت شده بود ، گفت بلی ! بلی ! همه جای پخش میشهلطفاً سوال خوده مطرح بسازین مرد : شاهپور بچیم نان نخری ، که مادرت خریده.
244

***************

joke
افغانستان در ایام عید پیش از عید: وله عید زود بیایه روز عید: بیخی خسته کن است عید گذشته عید: ولا چیقه زود گذشت عید 🤣🤣🤣🤣