44

فکاهی افغانی

joke
یک آمریکایی ره ده کابل برق میگیره، کم میمانه که بمیره که دفعتا برق میره ، آمریکایی بلند میشه میگه ، زنده باد افغانستان. .. آگه ده آمریکا میبودم مرده بودم وقت 😑😂 😂😂😂😂😂😂
184

***************

joke
چند جمله مشهور انگلیسی از فرزانه ناز : Iam staying in Dubai من در دبی زنده گی میکنم. Don’t look me left left. طرف مه چپ چپ سیل نکو. I am cooking my English. مه انگلیسی خوده پخته میکنم. Salim shahin made my heart water water. سلیم شاهین دل مره او او کد. I’m not in your story. مه در قصه شما نیستم
241

***************

joke
من یڪ معذرت خواهی از تمامی تاان قرضدار استــــم 🙏 یادتان میایہ وقتی طفل بودین مادر و پدر تاان لت تان میڪرد و میگفت از بچه مردم یاد بگی او بچه مہ بودم ☺️ واقعا شــــــرمنده 🙈
95

***************

joke
نفرک د استوری خود مانده هیچ خری پیشم آنتن نمیته گفتم: اول امیه که خر خودت دوم امیه بیه خوده همراه افغان بیسیم بزن د انتن دهی هیچ دگه امونجی ضوف کد 🤣🤣🤣🤣
117

***************

joke
همیالی موتر عروس و داماد دیدم ایقه زیاد زورم داد که حیران بانی 😠😠 زیاد دلم بد شد که نوبت مه چی وقت میشه😏😏😏😏😏😏
202

***************

joke
دیشو خواب دیدم که همراه آریانا سعید عزال عنایت و سیتا قاسمی چکر رفتم دفعتاً بیدار شدم امشب گولی خواب خوردم که دیگه بیدار هیچ نشوم بدبختانه امشب د خواب با طالبان د مذاکرات صلح بودم و هیچ بیدار نمیشدم 🤣🤣🤣
64

***************

joke
داکتر: او بچه رضا فقط نیم ساعت از عمرت باقی مانده مه: خیره داکتر صایب بیه یک میدان پابجی خو میشه 🤣🤣🤣
128

***************

joke
سلام علیک امید که خوب باشین اینجانب نرگس احمدی بنت.... ... احمدی در یک خانواده مذهبی و علم دوست بدنیا آمده ام . خلاصه یک عالم کارا کدیم تا حالی . ... و حالی به حیث ادمین استخدام شده ام . امیدوار هستم که از خدمات ما راضی باشید. ( با تشکر ) ✋ (( تمام علیم که از ادبیات دری یاد داشتم ره صرف ای متن کدم ))😐🙄
231

***************

joke
خواهشا خانوما دستکول که میخرین یک رنگی باشه 👛👛 که به شوهر تان خوب بگویه چون سر تا آخر راه در دستک او بیچاره اس 😕😑
100

***************

joke
به پدرم گفتم دلم اس خوده بکشم گفت مشکلی نیست بیزو خودم میخواستم بکشمت خدا را شکرت که دلت خواست 🤣🤣🤣🤣