45

***************

joke
دخترا که همراه شان عید کدم امروز چیزی نخواست ازم جز عیدی باز عیدی شان یک دانه ریمل باشه مه کاکاو پنج روپه گی‌بردم عیدی نفری مه د دست سلیم شاهین ماندم 😁😁🤣🤣
241

***************

joke
من یڪ معذرت خواهی از تمامی تاان قرضدار استــــم 🙏 یادتان میایہ وقتی طفل بودین مادر و پدر تاان لت تان میڪرد و میگفت از بچه مردم یاد بگی او بچه مہ بودم ☺️ واقعا شــــــرمنده 🙈
56

***************

joke
گوسفند به زن خود میگه ولا ده امی چند روز نزدیکی به عید همگی ماره اهمیت میتن مچم‌چرا 😂😂😂😂😂
29

لطیفه خنده دار

joke
شخصی میخواست برای پسر خود پند بدهد. در پیاله شراب ریخت و پیش خر گذاشت. خر شراب را ننوشید. شخص از پسر خود پرسید: بچیم چی نتیجه گرفتی؟ پسرک جواب داد : هر کسی که شراب نخورد خر است! هاهاهاهاها
247

***************

joke
آیا میدانید سنگ پشت بعد از ۱۴ ساله گی به کجا میره؟! البته دگ به ۱۵ سالگی میره انتظار داشتی کجا بره 😅😅
105

***************

joke
اوج تصمیم گیری پسرا: بزنم ؟ نزنم ؟ برو امدفعه میزنم دیگه نمیزنم 🤪😹 تنها نابغه ها میفامه 😹
27

فکاهی

joke
یک آدم ساده در مصر رفت قبر حضرت یوسف (ع) را ماچ کرد و ګفت قربانت شوم چی یک سریالی پر کردی.هاهاها
11

********************

joke
مرد : الو اینجه رادیو اس ؟گوینده رادیو : بلی بفرمائین مرد: ببخشین صدایم بطور زنده پخش میشه ؟گوینده رادیو : بلی بفرمائینمرد : صدایم ده نانوائی هم پخش میشه ؟گوینده که تا اندازه ای ناراحت شده بود ، گفت بلی ! بلی ! همه جای پخش میشهلطفاً سوال خوده مطرح بسازین مرد : شاهپور بچیم نان نخری ، که مادرت خریده.
58

***************

joke
فرا رسیدن عید سعید قربان را بعداً تبریک میگم؛ حالی زوده!😐😂
15

فکاهی

joke
میگن یه بار حضرت سلیمان اومد خونه به زنش گفت امروز با یه پروانه صحبت میڪردم این موجودات هم زندگے عجیبے دارن زنش گفت صبر ڪن بینم پروانه ڪیه؟😡 بای😂😂😂😂