32

فکاهی

joke
قاضی: چرا پول این شخص را نمی دهی؟ متهم: بخدا یک سال است که به او التماس می کنم که یک هفته مهلت بده، نمی دهد.
22

نماز بی وضو

joke
در منطقه ای جدید مسجدی ساختند ولی ملا امام متوجه شد که کسی برای نماز نمی آید ، بعداز یکی دو هفته این اعلان را بر سر دروازه ء مسجد نصب نمود : نماز پیشین دو رکعت ، بدون وضو ........
120

***************

joke
‏ایقه ریش‌هایم بلند شده و چهریم پیر شده که دیشب تشنه شده بودم رفتم اب بخورم پدرم صبح چشمایش پر اشک شده بود می‌گفت دیشب پدر خدابیامرزم ره دیدم 😂
87

***************

joke
ای یار کجایی پیشم نمیایی از دوری تو یار گشتم به گدایی لطفاً نظافت را مراعات کنید دوستای موترم 🤣🤣
162

***************

joke
روزی مردی در بیابان قاتل خطرناک ره دید☠️ ولی قاتل خطرناک آن مرد را ندید خدا ره شکر که بخیر گذشت😉 تا حکایت بعدی خدا یار و نگهدار تان 🙏🏻 😂😂😂😂😂😂😂
230

***************

joke
از یک دوستم پرسیدم شکست عشق سخت اس یا بی پولی ؟! جواب داد گفت بچیش هنوز د تشناب بند تنبانت کور گره نخورده 😅😂
161

***************

joke
خالیم پیش مه اولاد های دوگانگی خوده مانده یکیشه نان دادم رفتم تا دیگه اطاق گپ اصلی ‌‌‌‌ حال مچم کدامشه نان دادیم. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
60

***************

joke
ضمانت بوت چینایی : یک سال ! فقط یک ماه دوام میاره .... ضمانت رابطه های امروزی : تا آخر عمر همرایت استم ! یک هفته هم دوام نمیاره🤪
17

خبر مرگ

joke
به اطرافی ميگن برو خبر مرگ پدر همسايه ره بته ميره پشت دروازه خانه شان ميگه: پدرت هست؟ پسرش ميگه نی شب ميایه اطرافی ميگه: خی بشین که بیایه
117

***************

joke
همیالی موتر عروس و داماد دیدم ایقه زیاد زورم داد که حیران بانی 😠😠 زیاد دلم بد شد که نوبت مه چی وقت میشه😏😏😏😏😏😏