23

فکاهی

joke
در یکی از کنفرانس های بین المللی حامد کرزی حین وقفهء نان چاشت با امیتابهـ بچن هم صحبت شد کرزی صاحب پس از احوالپرسی از امیتابهـ پرسید : در هندوستان چه خبر هاست ؟ امیتابـهـ جواب داد : اچهه هی ، کبهی خوشی کبهی غم ............ بعد امیتابهـ پرسید در افغانستان چه گپهاست ؟ کرزی با مایوسی جواب داد : اچه هی ، کبهی راکت کبهی بم ...........
92

***************

joke
دختره از ملا صاحب میپرسه:ملا صاحب نزدیکی چیه؟ ملا صاحب میگه: اولئک الذین دمرو و چسبانک الکمرو و لنگانک فی السماء و یدانک فی الارض و لبانه علی لبانک و دستانه علی پستانک و هو جون جون و أنت آخ آخ و هو سعی فی الفشار و أنت سعی فی الفرار و هو خندان و أنت نالان و فی الاخر راهی الی الحمام! 😁 😂 😂😂
18

جنگ

joke
دو نفر باهم جنگ کردن یک از لغمان بود دیگرش از مناطق هزارجات لغمانی یک سیلی شخ بروی هزاره گی زد برادر هزارگی هم عصابش خراب شد چیغ زد یا دوازده امام لغمانی را قیل کرد به هوا زد دزمین لغمانی برش گفت که تو شرم نداری به جان یک آدم دوازده نفر صدا میکنی.
190

***************

joke
وقتی خودت دلیل برای زنده گی کردن نداری شاید دلیل زنده گی کسی باشی شاید دلیل زنده گی تو من باشم 😁🤣🤣
167

***************

joke
امروز پوهنتون رفتم پوهنتون از بس که دخترا زیاد فیشن کرده بود پوهنتون نبود فیشنتون بود 😂😁😂😁😂
37

فکاهی خنده دار

joke
وقتی پدر پارچۀ امتحان پسرش را دید و ملاحظه کرد که بین 42 شاگرد نفر چهل و یکم شده. دستایش را بطرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا شکر که فرد کودن تری از پسر من هم درین دنیا وجود دارد.
163

***************

joke
مره تا به حالی کسی جیگر نگفته 😑 خب 🙄 شاید معده باشم 🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
66

***************

joke
فضلو میگه او موتروان موتر کجا میره؟ باغ بالا کارته پروان میره به ما چی بخیر برود 🤣🤣🤣
94

***************

joke
یک آهنگ جدید مه قربان امو جان و جگرت اخ اخی توف د روی تو اخی اخی توف د روی تو توره نگفتم د خود نگی او موترم 🤣🤣🤣🤣
212

***************

joke
از خانمی پرسیدم خانم شما چند دانه شوهر میکنید؟ خانم میگه: نمیفامم مقصد سرنوشتم را ملا نوشت 🤣🤣🤣