123

***************

joke
خانه خالیم مهمان بودم شوهر خالیم گفت بگی از ام بخو گفتم نی تشکر یکدانه خوردم بس اس گفت 3 دانه خوردی خیره گپی نیست یکی دگام بخو 😑 😂
212

***************

joke
از خانمی پرسیدم خانم شما چند دانه شوهر میکنید؟ خانم میگه: نمیفامم مقصد سرنوشتم را ملا نوشت 🤣🤣🤣
234

***************

joke
نو که به دنیا آمدم اوقدر مغرور بودم دو سال همرای کسی گپ نمیزدم😁🤣😏😐
20

فکاهی

joke
محفل ختم تمام شد و صاحب حکایه قاری صاحبان را در اطاق علیحده نشانیده غذا میداد، پس از مدتی که چندین غوری پر، خالی گردید ،صاحب خانه ضمن احوالگیری پرسید: ـ قاری صاحبان نان صحیح خوردین ،سیر شدین ویا ..... درین وقت یکی از قاری ها از تختهء پشت گرمب بزمین افتاد. دیگری صدا کرد: اینه یکنفر ما سیر کرد !!
199

***************

joke
دیشب ده یک عروسی بودم خواننده گفت : هر کسی شکست عشقی خورده چیغ بزنه از کله گی کرده چیغ عروس بلند بود 😑 😂😂😂😂😂
250

***************

joke
کتی دوست دخترم قدم میزدم گفت جانم بعد از عروسی هم همتو قدم میزنی همرایم 🤔 گفتم بلی اگ شوهرت اجازه داد 🤗 نمیفامم چرا کتی دستکولش زد د رویم به نظر تان شوهرش قید گیر بوده یا کدام گپ بد زدم 😑 😂😂😂
111

***************

joke
بجای این که به گذشته نگاه کرده ؛افسوس بخورید ...! به آینده نگاه کرده ماَیوس شوید🖐😅
242

***************

joke
هر دختری که نیت مره فعال کرد نفریش میشم فرصت نامحمدود است حال سی کو یکی میه میگه مه فعال میکنم نفریم شو 🤣🤣🤣
115

***************

joke
روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سوالی دارم که نمیتوانم نزد جمع بگویم 😶 بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید 😐 ولی چون همه رفته بودند بیرون کسی نمیفامه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید 🙁 ببخشين دگه كه مام نميفامم 😒💔
51

***************

joke
از دل بـــرود هر آنـــکه برایم عیــــــدی ندهــــد.