33

فکاهی

joke
معلم: تو چقدر کودن استی – اسکندر وقتی اندازۀ تو بود نصف دنیا را میشناخت. شاگرد: آخه آقا – معلم او ارسطو نی شما
216

***************

joke
آیا میدانستید؟ ؟ با پتلون بری تشناب باید پایین کش کنی ، با دامن بری باید بالا کش کنی اما اگه با تنبان بری هم باید بالا کش کنی هم باید پایین کش کنی ! تا دانستنیهای دیگر درود و صد بدرود 😂😂 😂😂😂😂😂
206

***************

joke
از شما چه پت کنم از خانه رفتم که دانشگاه بروم 🚶‍♀ حالی یادم رفته 🤷‍♀ نام دانشگاه ما چه بود 🤦‍♀ وله آینه 😂😂😂😂😂😂😂
125

***************

joke
تره وله یعنی مه مکتب میرم خدا و راستی هیچ باورم نمیشه 😑
28

فکاهی

joke
یک روز یک زن که هیچ کالانداشت کاملألچ بود درسرک تکسی رادست داد وبالاشد.در راه تکسی ران بسیاربه خانم دقیق سیل میکرد.زن گفت:چی شده؟تاحال زن لچه ندیدی؟مردجواب داد:دیدیم.اماحیران به این ماندیم که توکرایه تکسی را کجاماندی؟هاهاهاهاها
62

فکاهی خنده دار

joke
عید هم نزدیک اس خیاط های نسق ایقدر پوک شدن خوده رییس جمهور فکر میکنن😝😝😝 مه هم لباس مه به موچی دادم 😛😛 شما چطورررر ؟؟؟؟؟
58

***************

joke
فرا رسیدن عید سعید قربان را بعداً تبریک میگم؛ حالی زوده!😐😂
217

***************

joke
چی وقت باشه لباس سفید د تنم باشه همه فریاد زده بیایند 😭😢 بگویند شیرینی قند دستمال حسیب جان مبارک به دوستاایش مبارک به یارایش مبارک 💃🕺
29

لطیفه خنده دار

joke
شخصی میخواست برای پسر خود پند بدهد. در پیاله شراب ریخت و پیش خر گذاشت. خر شراب را ننوشید. شخص از پسر خود پرسید: بچیم چی نتیجه گرفتی؟ پسرک جواب داد : هر کسی که شراب نخورد خر است! هاهاهاهاها
187

***************

joke
دنبال کسی باش که دنبال کرونا باشد اینگونه اگر نیس به دنبال مرگ باش 😂😂😂😂