24

فکاهی خنده دار

joke
در خارجه یک اپارتمان چندین طبقه ایی آتش گرفته بود تصادف راه زینا هم بند شده بود و چند نفر در پایین آپارتمان جال را گرفته و اشخاص را پایین میانداختند... یک نفر، دو نفر و سه نفر بلاخره یک افریقایی را انداختند مردم فکر کرد که سوخته است جال را پس کردند و باز یک نفر از پایین چیق زد و گفت او بیادر سوخته هایش را نیانداز جور جور شه بیانداز.
188

***************

joke
اگه مه رئیس👨‍💼 جمهور میبودم دهقان بامیه و گلپی ره از لنگ آویزان میکدم 🙈🙈
76

***************

joke
خورد که بودم مادرم هر وقت د خانه حشره کش میزد مه آهسته کلکین هاره باز میکدم که مگس ها فرار کنن 😌 میفامی مهربانی د ذاتم اس نامردی یاد ندارم😎😅🤣😅
140

***************

joke
پیش مادرم رفتم گفتم دوستت دارم❤️ گفت بخی بچیم پیسه‌ ندارم 😏 به‌ نظر تان ذهن مره خانده باشه 😳
45

***************

joke
دخترا که همراه شان عید کدم امروز چیزی نخواست ازم جز عیدی باز عیدی شان یک دانه ریمل باشه مه کاکاو پنج روپه گی‌بردم عیدی نفری مه د دست سلیم شاهین ماندم 😁😁🤣🤣
179

***************

joke
قاشق چیست ؟ تره وله ایره هم مه برت بگویم قاشق چیست نیکه تا حالی کد بیل نان میخوردی 😂😂😂😂😂😂
53

***************

joke
حالی مه فامیدم ازی به بعد استوری های فیسبوک را که بیبینم برایم صدها نفر عید مبارکی میگوید اما بی غیرتی کده یک عیدی خو نمیته 🤣🤣🤣🤣
26

فکاهی

joke
میگن در یکی از روز ها شخص شخصی را نزد قاضی بردند که این شخص از اسلام هیچ چیز نمیداند .قاضی از ینکه مطمین شود که راست یا دروغ، گفت که من ازشخص چند سوال دارم که ایا میداند یا نه .قاضی از شخص سوال کرد که بگو در غسل چند چیز فرض است او جواب داد سه چیز. قاضی گفت او برادر این که میداند شما چرا ادعای ناحق دارید .قاضی ادامه که کدام چیزهااست مرد گفت : صابون /کیسه/جان پاک
193

***************

joke
از دیگرا بل برق میایه از مه پیام میایه مشتری عزیز شما بسته ۱۰ جی بی انترنت ماهانه تانرا مصرف نمودید لطفاً بل اش را بیارید وگر نه اعتماد بنفس تان بالای روشن کم میشه تشکر از اعتماد تان بالای روشن باز د آخر میگه روشن نزدیک شدن مه خو پس مسیچ میتم روشن نزدیک شدن است اما مه به ینگه تان نزدیک نشدم چی رقمه 🤣🤣🤣
180

***************

joke
نفرک میره خواستگاری ازش میپرسن : چه وظیفه داری ؟ میشرمه بگویه چوپان استم ، میگه در دامنه کوه نمایشگاه گوسفند دارم. 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂