24

فکاهی خنده دار

joke
در خارجه یک اپارتمان چندین طبقه ایی آتش گرفته بود تصادف راه زینا هم بند شده بود و چند نفر در پایین آپارتمان جال را گرفته و اشخاص را پایین میانداختند... یک نفر، دو نفر و سه نفر بلاخره یک افریقایی را انداختند مردم فکر کرد که سوخته است جال را پس کردند و باز یک نفر از پایین چیق زد و گفت او بیادر سوخته هایش را نیانداز جور جور شه بیانداز.
170

***************

joke
امروز ادمین های کانال ماره خواب برده فقد مه در بین شان مه شبنم بیدار ماندیم🤪 اووو ادمینک های محترم کجا هستین چرا تشریف نمیارین 😝😝😝 بیایین که مه شبنم بیچاره در کانال تنها ماندیم🤣🤣🤣
72

***************

joke
قمبر به زنش میگه زیاد گپ نزن به پوست ضرر داره زنش میگه گپ زدن با پوست چی رابطه داره؟ قمبر میگه: وقتی یک خوب لت کدم باز پوست هایت سیاه سیاه شد میفامی چی رابطه داره 😂🤣🤣🤣
55

***************

joke
یک نامی که ما دو نام جور میکنیم محمد=مخمد رحمان=رخمان سادات=شادات شکرالله=شکولله رضا=یضا اقا=اغا قند اغا، شیر اغا، شیرین اغا شکر اغا، عسل اغا، اوفففف عصابم خراب شد بلایم د پسش 🤣🤣🤣
91

***************

joke
میر مفتون میگه: گمانم نصوار هایم به توف دانی و میماند دل بدرنگ و جگر کبابم به داش و میماند مه میگم برو مفتون صایب بیخی د یاد ینگه افتادم با ای اهنگ 🤣🤣🤣🤣
160

***************

joke
مادرم: خیلی خوشگلی پدرم: خیلی خوشگل دوستایم: خیلی خوشگلی آینه: خیلی خوشگلی دوربین موبایلت : خاک بر سرت با این چهره سگت ، ای هم چهره اس که تو داری
255

***************

joke
دق آورده بودم به یک شماره مسج کردم ببخشید میتانم شماره تانه داشته باشم ؟ جواب داد ، نی نمیشه !😑 بیخی گریانم گرفت وقتی فهمیدم ایتو مردم لوده هم وجود دارند خدایا شکرت 😍 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
227

***************

joke
احمد از موتر بیرون میشه دروازه موتر خوده برای زنش باز میکنه. زنش میگه: صدقیت شوم بعضی از کار هایت زیاد رمانتیک اس!😃😍 احمد میگه:گوه نخور بیا پایین دروازه موتر فقط از بیرون باز میشه!! 😄😂😂
210

***************

joke
بیدار کدن دخترا توسط پدر عزیزم ، گودیگکم، بخیز ببین خورشید خانم آمده برت صبح بخیری بگویه بخیز صدقیت شوم بیدار کدن بچا توسط پدر اوو لندغر بخیز : که چاشت شد خاک د سرت کتی خروپف ات به احترام مظلومیت بچا ، یک دقیقه سکوت 😂😂😂😂
47

***************

joke
پدرم : اگر میخواهی یک نفر همیشه به یاد تو باشد و هيچوقت فراموشت نکند ازش پول قرض بگیر و پس هم نده.. بزرگوار حکیمیه واس خودش :))😁🤣 ●