34

جوک

joke
نوکر تازه وارد به خانم و آقای خانه رو کرد و گفت: من هیچ وقت از کار خسته نمی شوم چون در ده که بود من از شش تا الاغ نگهداری میکردم در حالیکه شما فقط دو تا هستید
154

***************

joke
وقتی کسی برای تان میگه مرا دوباره به گروپ ادد کن اصلا اددش نکنید بگذارید به آغوش خانواده و جامعه برگرده نجات یک معتاد ، نجات یک جامعه است 😂😂
159

***************

joke
محصلین گرامی بسته رخصتی 6 ماهه شما به پایان رسیده است ، برای فعال سازی دوباره 《 قرنطین 》نوشته و به " کرونا " ارسال نمایید برای معلومات بیشتر با کشور چین به تماس شوید 😂😂😂😂😂😂😂
202

***************

joke
دیشو خواب دیدم که همراه آریانا سعید عزال عنایت و سیتا قاسمی چکر رفتم دفعتاً بیدار شدم امشب گولی خواب خوردم که دیگه بیدار هیچ نشوم بدبختانه امشب د خواب با طالبان د مذاکرات صلح بودم و هیچ بیدار نمیشدم 🤣🤣🤣
215

***************

joke
بلاخره بعد از سال ها یک بچه خوب پیدا کردم ! . . .... با بسیار تعجب میدیدمش که یک دفه از خواب پریدم :| والاااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا اااااااا
42

پیامک

joke
مه توره دوستک تو مره دوستک 😍 اگ تو دگه کس ره دوستک باز مه توره پوستک 😂
133

***************

joke
اگر ثواب زیاد میخواهید . اگر کلید بهشت را میخواهید. اگر دوست دارید حوریان بهشتی شما را در آغوش گرفته. اگر میخواهید در رحمت خدا بروی شما باز شود. من را افطار دعوت کنید 😁😜😂 ●
242

***************

joke
هر دختری که نیت مره فعال کرد نفریش میشم فرصت نامحمدود است حال سی کو یکی میه میگه مه فعال میکنم نفریم شو 🤣🤣🤣
239

***************

joke
دقت کردین افغانی ها تا وقتی در وطن خود شان اس پشت رستورانت خارجی میگردن وقتی هم میرن خارج پشت رستورانت افغانی میگردن.😂😂😁😁
243

***************

joke
یکی داکتر شد 👨‍⚕ یکی انجینر 👷 و مه هم شدم درش عبرت به دیگران 🤪 😂😂😂😂😂😂