52

😂چیستان

joke
مرد چیست؟؟😔 موجود بد شانسی که وقت تولدش میگن: حال مادرش چطور اس؟؟😐 وقت عروسیش میگن : چه عروس مقبولی!!😳 وقت مرگش میگن: بیچاره زن و طفلش!! ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه هایش سر بزند میگن: در روح پدرش با این بچه تربیت کردنش!!!!!😐😂
80

***************

joke
چــــــاشت د تلویزیون دخترك میگفت: پــــدرم گاو شه فروختـــه تا بری عروسی خواهرم جــیز بخره پــــدرم برم گفت: چانس آوردی دختر نداریم، اگنی مجبور بودم بفروشمت ☹️ تره وله ایقه محبت 🌛😂😂 😂😂😂😂😂😂😂
156

***************

joke
خانم : او مردکه باز از همو قصابی گوشت آوردی که دفعه پیش هیج گوشت خوبش نداده بود ؟؟؟ جایی که یکبار ده جان آدم زد ، آدم دگه اونجه نمیره ....! شوهر : خی خانه آغایت چرا مره میبری ..؟؟ 😜 😂😂😂😂😂
100

***************

joke
به پدرم گفتم دلم اس خوده بکشم گفت مشکلی نیست بیزو خودم میخواستم بکشمت خدا را شکرت که دلت خواست 🤣🤣🤣🤣
90

***************

joke
بیا که بریم به مزار ملا محمدجان سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان علی شیر خدا یا شاه مردان دل ناشاد مارا شاد گردان به مه چی 🤣🤣🤣
16

********************

joke
ﺯﻥ ﺑﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﯾﻦ، ﺧﻮﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ، ﻏﯿﺮ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﺮﯾﻦ، ﻭ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳت ! البته تا ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻻﮎ ﻧﺎﺧﻨﺶ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه 😂😂😅
20

فکاهی

joke
محفل ختم تمام شد و صاحب حکایه قاری صاحبان را در اطاق علیحده نشانیده غذا میداد، پس از مدتی که چندین غوری پر، خالی گردید ،صاحب خانه ضمن احوالگیری پرسید: ـ قاری صاحبان نان صحیح خوردین ،سیر شدین ویا ..... درین وقت یکی از قاری ها از تختهء پشت گرمب بزمین افتاد. دیگری صدا کرد: اینه یکنفر ما سیر کرد !!
122

***************

joke
یافتن دختر با وفا مثل این است که .. د قرن ۲۱ دایناسور بپالی 😹
146

***************

joke
امروز به بلک لیست انستاگرامم رفتم تمام اقوام مه دور هم جمع شده بودند. 😜 😂😂😂😂😂😂😂😂
51

***************

joke
از دل بـــرود هر آنـــکه برایم عیــــــدی ندهــــد.