101

***************

joke
من هیچ‌وقت یه اشتباه رو دوبار نمیکنم... یا اصلا نمیکنم یا اگه بکنم ده، پانزده بار میکنم!
115

***************

joke
روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سوالی دارم که نمیتوانم نزد جمع بگویم 😶 بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید 😐 ولی چون همه رفته بودند بیرون کسی نمیفامه چه سوالی کرد و چه جوابی شنید 🙁 ببخشين دگه كه مام نميفامم 😒💔
64

***************

joke
داکتر: او بچه رضا فقط نیم ساعت از عمرت باقی مانده مه: خیره داکتر صایب بیه یک میدان پابجی خو میشه 🤣🤣🤣
23

فکاهی

joke
در یکی از کنفرانس های بین المللی حامد کرزی حین وقفهء نان چاشت با امیتابهـ بچن هم صحبت شد کرزی صاحب پس از احوالپرسی از امیتابهـ پرسید : در هندوستان چه خبر هاست ؟ امیتابـهـ جواب داد : اچهه هی ، کبهی خوشی کبهی غم ............ بعد امیتابهـ پرسید در افغانستان چه گپهاست ؟ کرزی با مایوسی جواب داد : اچه هی ، کبهی راکت کبهی بم ...........
145

***************

joke
تنها دفه ای که یکی برم علاقه نشان داد همسایه ما بود که گفت : 😊☺️☺️ بسیار علاقه دارم بفهمم تو از خود کار و زندگی نداری ؟!😕 😂😂😂😂😂😂😂😂
188

***************

joke
اگه مه رئیس👨‍💼 جمهور میبودم دهقان بامیه و گلپی ره از لنگ آویزان میکدم 🙈🙈
189

***************

joke
یک نفر نامزاد خوده دعوت میکنه به احترام نامزدش مرغ سرخ می کنه میاره سر دسترخوان بچه میگه عزیزم چرا زحمت کشیدی؟؟ . . . طرف میگه چه زحمت ؟ 3 تایشه سگ خورده یکیش هم تو بخور..😂😂😂😂
163

***************

joke
مره تا به حالی کسی جیگر نگفته 😑 خب 🙄 شاید معده باشم 🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
239

***************

joke
دقت کردین افغانی ها تا وقتی در وطن خود شان اس پشت رستورانت خارجی میگردن وقتی هم میرن خارج پشت رستورانت افغانی میگردن.😂😂😁😁
224

***************

joke
از یک زن پرسیدم خاله جان بچه تو چیکار را خوب دوست داره و چیکاره است؟ مگیه بچه مه یکسال میشه که زیر پتو مصروف موبایل است و شنیدم ریس یک گروپ شده و ۵۰ نفر زیر دست اش است خلاصه از معاش خبری نیست بازم خدارا شکر که سر کار شده 🤣🤣🤣