98

******************

joke
قوماندان از سربازی پرسید : تو چرا به جنگ نمیری ؟ سرباز گفت : مه قسم میخورم که یکنفر از دشمنا ره نمی شناسم و اوناهم یکی شان مره نمی شناسن . پس چرا جنگ کنیم و یکی دیگه خوده بکشیم ؟
47

******************

joke
بعد از سحری یک دفعهonline شوی دهFacebook اگنه قوم و خویش فکر میکنن روزه نمیگیری😝😛😛
89

******************

joke
مراحل خواب دادن طفل ها: ۱:بخواب عزیزم😘 ۲: بخواب فدایت شوم😍 ۳:بخواب نازدانه😊 ۴:بخواب دیگه😏 ۵: بخواب گفتم😡 ۶:الهی کور شوی بخواب😵 ۷: بخواب دگه او گوره خر😫 ما خو امی رقم کلان شدیم شما هاره نمیفهمم😁
71

******************

joke
یک شب یک خانم به شوهرش میگه مره چقدر دوست داری .. شوهرش میگه ستاره ها ره حساب کو خانمش میگه یعنی بی نهایت دوستم داری شوهرش میگه نی حساب کو خوابت ببره اینقدر گپ نزنی😂😁
85

******************

joke
‏اگه دیدی در یخچال چندتا چیز کنار هم مرتب مانده شد، مطمئن باش یک چیز مزه دار پشت سرش پُت شده 😏😏😏‏ اینها درس زندگیست ☺️👆
24

******************

joke
توجه کردین از روزی که نماز جمعه را بند کردن و مرگ بر آمریکا نگفتن ... مرگ و میر در آمریکا رفته بالا!😂😂😂
92

******************

joke
یک داماد خانه خسر خود میره بخاطر اینکه با ادب تر معلوم شود😉 پیش خسر خود به زن خود میگه همشیره تو هم میری یا استی؟ 🤣🤣😂👈
11

******************

joke
در استیوم فوتبال یک دختر بیرق افغانستان ره در صورت خود کشیده بود! مه هم پریدم که بیرق ره ببوسم😘🇦🇫 همرای دستکول خود زد در در رویم؟!؟ 😐😩 آیا ای رفتار با یک میهن پرست درست است☹️😢
9

******************

joke
مروز يك دختر چاقك ره گفتم دوستت دارم از خوشحالي ترقيد 🙁🙁 هيچ طالع نداشتم وله 😒
36

******************

joke
اگه دیدی در یخچال چندتا چیز کنار هم مرتب مانده شد، مطمئن باش یک چیز مزه دار پشت سرش پُت شده 😏😏😏‏ اینها درس زندگیست ☺️👆